مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي در زمينه هاي زير فعاليت مي كند:
  • انجام معاينات دوره اي ،بدو استخدام و بازگشت به كار بعد از بيماري
  • طراحي سيستم هاي مديريت سلامت شغلي
  • انجام آزمون هاي تخصصي طب كار
  • تعيين محدوديت هاي شغلي كاركنان بيمار سازمان ها و كارخانجات
  • انجام تست هاي روانشناسي شغلي
  • تشخيص و درمان بيماري هاي خواب
  • انجام معاينات شغلي كاركنان مراكز بهداشتي درماني (امتياز اعتبار بخشي بيمارستان ها)
  • ارائه مشاوره در زمينه هاي پزشكي ،HSE و حقوق سلامت به مديران ،كاركنان و همكاران پزشك و بهداشت حرفه اي
  • اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط با بيماري هاي شغلي ،سلامت نيروي كار و ارگونومي