تعيين محدوديت هاي شغلي براي بيماران ارجاعي
يكي از مشكلات اكثر مديران منابع انساني و HSE در سازمان ها و كارخانجات ، تعيين شغل و مواجهاتي است كه كارگران بيمار تقاضا دارند از آنها معاف شوند.اين موضوع گاهي پيچيده تر شده و تقاضاهايي ديگر نظير استفاده ار البسه يا لوازم خاص ، صرف غذاي ويژه ، تغيير در ساعات حضور در كار و .... را نيز در بر مي گيرد.هر چند اين پديده به خودي خود امري اخلاقي و انساني است ، با اين حال بعضاً مورد سو استفاده قرار مي گيرد، ضمن اين كه تعيين دقيق شرايط كار براي بيماران با توجه به پيچيدگي هاي شغلي در صنايع امروز كار آساني نيست .انتخاب شرايطي در گواهي محدوديت شغلي كه هم سلامت كارگر بيمار را حفظ كند ، هم عملاً شغلي مفيد در سازمان را براي او در نظر بگيرد و هم مانع سو استفاده و تمارض شود تيغي چند لبه است كه كار با آن تسلط بر دانش تخصصي طب كار ، اشراف بر قوانين و تجربه برخورد و آشنايي با محيط هاي شغلي كشور را همزمان مي طلبد.
نكته ديگر در اين خصوص اين است كه طبق قانون در كشور ما ، شغلي يا غير شغلي بودن بيماري ها در مسئوليت قانوني كارفرما در ارجاع شغل مناسب به كارگر تاثير تعيين كننده اي دارد. به تمام اين دلايل ، تعيين و اعلام محدوديت هاي شغلي به شكل شفاف ،غير مبهم و قابل اندازه گيري امري ضروري است تا از بروز مشكلات قانوني در آينده براي كارفرما ،كارگر و پزشك جلوگيري شود. (دانلود فايل سخنراني محدوديت شغلي)
مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي با مسئوليت فني دكتر محمد بابايي (داراي تجربه بيش از 5000 معاينه تعيين محدوديت شغلي و تدريس مبحث محدوديت شغلي در بازآموزي هاي طب كار) آماده حل مشكلات كارفرمايان ،كارگران ،پزشكان و همكاران بهداشت حرفه اي در اين حوزه است.